Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2008.05.29
 
 
A FÜZESABONYI
SZENT FLÓRIÁN
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FÜZESABONYI SZENT FLÓRIÁN
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
 
 
 
 
 
 
 
 
A tűzoltó egyesület az 1989. Évi II.tv. (az egyesülési jogról), és az 1959. Évi IV.tv. (Polgári Törvénykönyv) 61-64§-a alapján, az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló társadalmi szervezet, amely feladatának tekinti a helyi tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátását.
 
 
 
 
 
I.                   Fejezet
 
Általános rendelkezések
 
 
 
1. Az egyesület megnevezése:                                      Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület
 
2. Az egyesület székhelye és címe:                   3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
 
3. Az egyesület telefonszáma:               +36(36) 542-261
 
4. Az egyesület pecsétje:                                 Körbélyegző, körben felirattal:
Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület
Középen: Tűzoltó címer: tűzoltó sisak, keresztben tűzoltó balta és tűzoltó létra
 
5. Az egyesület működési területe:                               Füzesabony Városi Önkormányzat illetékességi területe,
kérésre más illetékességi terület
 
 
 
 
 
 
 
II.                Fejezet
 
 
Az egyesület céljai és feladatai
 
 
1.      Az egyesület célja:
           
(a)    A működési területén a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban.
(b)   A működési területén az önkormányzatra háruló helyi tűzvédelmi, tűzmegelőzési és tűzvédelmi felvilágosító tevékenység végzése, részvétel és közreműködés az önkormányzat polgári védelmi és veszély-elhárítási tevékenységében.
(c)    A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, a tűz elleni védekezés jelentőségének és a tűzoltóságok népszerűsítése. Az egyesület nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, fenntartása és ápolása.
(d)   Az egyesület feladatának ellátására önkéntesen jelentkező személyek szervezése, egyesítése és folyamatos továbbképzése a feladat ellátása érdekében. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi ismereteinek folyamatos fejlesztése.
(e)    Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a saját költségvetésében előirányzott keretösszeggel.
 
 
 
2.      Az egyesület feladatai:
 
(a)    Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül.
(b)   Az önkormányzat felhatalmazásával szervezze meg és biztosítsa a tűzvédelmi, az ár-, és belvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátását.
(c)    A helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével, azok felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról.
(d)   Tagjait alapkiképzésen rendszeres továbbképzése, gyakorlatokon, tájékoztatókon és versenyeken keresztül készítse fel és tegye alkalmassá a meghatározott feladatok ellátására.
(e)    Gondoskodjon a tulajdonában lévő, használatába, kezelésébe adott ingatlanok és ingóságok állagmegóvásáról, megőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és felújításáról, valamint azok rendeltetésszerű használatáról.
(f)     Képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére jogszabályokban megállapított jogosultságok –állományjelzés, szolgálati érem, védő-, és egyenruha- biztosítását, adományozását.
(g)    Tartson kapcsolatot más tűzoltó és tűzvédelmi szervezetekkel, katasztrófavédelmi és társadalmi szervezetekkel. Építsen ki és tartson kapcsolatot külföldi tűzoltó szervezetekkel, gondoskodjon a tűzvédelem és a tűzoltóság hagyományainak ápolásáról. Szervezzen tűzoltó és tűzvédelmi rendezvényeket, más által szervezett ilyen rendezvényeken képviseltesse magát, a versenyeken vegyen részt.
(h)    Ellátja az egyesület ügyeinek intézését, adminisztrálja a tevékenységét. Évente készítsen értékelést tevékenységéről és a terület tűzvédelmi helyzetéről.
 
 
III.             Fejezet
 
Az egyesület tagsága
 
 
 
1.      Egyesületi tagok:
 
-        Rendes tagok
-        Pártoló tagok
-        Tiszteletbeli tagok
-        Ifjúsági tagok.
 
(a)    Az egyesület rendes tagja lehet az a 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület céljaival egyetért, alapszabályát elfogadja, részt vesz az egyesület tevékenységében és tagdíjat fizet.
(b)   Az egyesület pártoló tagja az a természetes személy, jogi személy vagy azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete lehet, aki/amely egyetért az egyesület céljaival, alapszabályát elfogadja és pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag az egyesületben munkavégzésre nem kötelezett és nem teljes jogú tagja az egyesületnek.
(c)    Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akit/amelyet az egyesület érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a vezetőség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag nem rendes tagja az egyesületnek.
(d)   Az egyesület ifjúsági tagja lehet az a 10-18. életév közötti fiatal, aki írásos szülői/gondviselői beleegyezéssel kéri felvételét az egyesületbe, annak tevékenységében részt vállal illetve tagdíjat fizet. Az ifjúsági tag nem rendes tagja az egyesületnek.
 
2.      Tagsági viszony létesítése:
 
(a)    Tagsági viszony létesítése a „Belépési nyilatkozat” kitöltésével, vagy írásos kérelemmel kezdeményezhető az egyesület elnökénél.
(b)   A rendes tag és az ifjúsági tag felvételéről a vezetőség dönt, a tiszteletbeli taggá nyilvánításról a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés dönt. A rendes tag a felvételt követő közgyűlésen tűzoltói fogadalmat tesz.
(c)    A felvett tagokat a tagfelvételről írásban kell értesíteni. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. Külön-külön kell nyilvántartani a rendes, pártoló és ifjúsági tagokat.
 
3.A tagok jogai:
 
(a)    Részt vehet a közgyűlésen, szavazati és tanácskozási joggal.
(b)   Részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokban megválasztható.
(c)    Részt vehet az egyesület rendezvényein (előadásokon, továbbképzéseken, versenyeken, stb.), ott felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, a vezetőség és a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat.
(d)   Viselheti az önkéntes tűzoltóság részére rendszeresített egyenruhát, valamint részére adományozott szolgálati érmet, kitüntetést.
(e)    Részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban.
(f)     Az egyesület nem rendes tagjai a közgyűléseken csak tanácskozási joggal bírnak, nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatóak. Ezek kivételével a rendes tagok jogait gyakorolják.
 
4.A tagok kötelességei:
 
(a)    Az alapszabály előírásainak betartatása.
(b)   Tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában.
(c)    Népszerűsítse a tűzvédelem és az egyesület céljait, feladatait.
(d)   Vegyen részt a szakmai elméleti és gyakorlati képzéseken.
(e)    Vegyen részt a tűzoltási, kárelhárítási, ár-, belvíz-védekezési és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
(f)     Gondoskodjon a gondjaira, használatára bízott tűzoltó és egyéb felszerelések megőrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról.
(g)    A rendes tag és az ifjúsági tag minden év március 31-ig, a közgyűlés által megállapított tagsági díjat köteles befizetni.
 
5.A tagsági viszony megszűnése:
 
-        Kilépéssel
-        Törléssel
-        Kizárással
-        Halál esetén
-        Az egyesület megszűnése esetén.
 
(a)    Kilépéssel szűnik meg az egyesületi tagság, ha a tag kilépési szándékát a vezetőségnek bejelentette. A kilépett tagot a nyilvántartásból törölni kell.
(b)   Törléssel szűnik meg az egyesületi tagság, ha a tag tagsági kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére legalább 1 éve nem tesz eleget, nem fizet tagdíjat. A törlés tényét írásban kell közölni az érintettel.
Az egyesületi tagság tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatti eljárás lefolytatására és a tagság törlésére az egyesület vezetősége jogosult. A döntést határozati formába kell foglalni, és közölni kell az érintettel.
(c)    Törléssel szűnik meg az egyesületi tagsági viszony a természetes személy halálával, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet jogutód nélküli megszűnésével, illetve jogutód esetén ha a jogutód a tagsági viszony fenntartására nem nyilatkozik.
(d)   Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag méltatlanná válik a tagságra, ellene köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerős ítéletet hoz. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetését a vezetőségnél lehet kezdeményezni, a fegyelmi bizottsági eljárás eredményeként. A fegyelmi eljárást az egyesület fegyelmi szabályzata alapján kell lefolytatni.
(e)    A tagsági viszonnyal összefüggő vezetőségi döntés ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A tagsági viszonylattal kapcsolatos közgyűlési döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, de azt bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság által megtámadhatja.
 
 
 
 
IV. Fejezet
 
Az egyesület szervezete
 
 
1.      Az egyesület önálló jogi személy, és ennek megfelelően jogképességekkel bír. Saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
 
2.      Az egyesület szervei és szervezeti egységei:
 
-        Az egyesület közgyűlése
-        Az egyesület vezetősége
-        Az egyesület eseti bizottságai.
 
3.      Az egyesület közgyűlése:
 
(a)    A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlésen az egyesület rendes, pártoló, ifjúsági és tiszteletbeli tagjai vehetnek részt. A közgyűlésen a rendes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a többi tag tanácskozási joggal vesz részt.
(b)   Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze. Össze kell hívni a közgyűlést, ha a vezetőség egyszerű többséggel vagy a tagok 1/3-a írásban aláírásukkal hitelesítve és az összehívás okának megjelölésével ezt kezdeményezi. Az összehívást a kezdeményezés benyújtásától számított 20 napon belül kell megvalósítani.
(c)    A közgyűlés időpontjáról, napirendjéről a tagokat írásban kell értesíteni úgy, hogy az értesítést a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kapják. Az értesítésnek tartalmaznia kell a közgyűlés napirendi pontjait is.
(d)   A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagjai 50 % + 1 fő van jelen. Határozatképtelenség esetén - 15 napon belül - újabb közgyűlést kell összehívni ugyanazon napirenddel, amely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályokra a tagságot előzetesen, pl. az eredeti maghívóban figyelmeztetni kell!
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A vezetőség megválasztására, továbbá a tagok 1/3-ának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
(e)    Az egyesület közgyűlésének határozatai az egyesület minden tagjára nézve kötelezőek. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a parancsnok és az egyesület közgyűlésén jelen lévő két tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, időpontját, a határozatképesség megállapítását, a napirendjét, a hozzászólások és javaslatok rövid leírását, továbbá a közgyűlés által hozott határozatokat és döntéseket. A határozatoknál rögzíteni kell a szavazati arányokat. A jegyzőkönyv mellé csatolni kell a hiteles jelenléti ívet, mely tartalmazza a közgyűlés időpontját, a tagok sajátkezű aláírását.
 
 
4.      Az alapszabály keretei között a közgyűlés határozatokat hoz, illetve dönt az egyesületet érintő fontos ügyekben. A közgyűlés kizárólagos jogkörében dönt:
 
-        a vezetőség megválasztásáról,
-        alapszabály elfogadásáról és módosításáról,
-        az egyesület munkatervei és beszámolói elfogadásáról,
-        az egyesület költségvetésének és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról,
-        tagsági díjak megállapításáról,
-        más társadalmi szervezetbe történő belépésről, vagy azzal történő egyesülésről,
-        az egyesület megszűnéséről, vagy feloszlásáról, vagyonának rendezéséről,
-        a hatáskörébe utalt tagfelvételi, illetve etikai ügyek elbírálásáról,
-        eseti bizottságok megválasztásáról,
-        egyéb, az alapszabály által hatáskörébe utalt, vagy közgyűlés határozatával magához vont kérdésben.
 
5.      Az egyesület vezetősége.
           
Az egyesület ügyeit két közgyűlés között a vezetőség intézi, irányítja. A vezetőség mandátuma 5 évre szól. A vezetőség létszáma 4 fő.
 
Tagjai:
 
-        Elnök
-        Parancsnok
-        Gazdasági felelős,
-        Műszaki, ár-, és belvízvédelmi felelős.
 
(a)    A vezetőség szükség szerint legalább negyedévenként ülésezik. A vezetőségi üléseket az elnök hívja össze és vezeti. A vezetőség bármely tagja indítványára, az összehívás okának megjelölési kötelezettsége mellett, a vezetőségi ülést 8 napon belül össze kell hívni.
(b)   A vezetőség döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Bármely tűzvédelmi és tűzoltói szakmai kérdésben a döntés érvényességéhez a parancsnok igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a vezetőség a kérdést köteles a közgyűlés elé terjeszteni döntéshozatalra.
(c)    A vezetőségi ülésről feljegyzést kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a hozott döntéseket a szavazati arányok megjelölésével. A feljegyzést a parancsnok hitelesíti.
(d)   A vezetőség a végzett munkájával a közgyűlésnek felelős. A két közgyűlés között végzett munkáról a vezetőség köteles beszámolni a közgyűlésnek.
 
 
6.      A vezetőség feladatai:
 
(a)    Végrehajtja az alapszabályban, a vonatkozó jogszabályokban és az egyesület közgyűlése által meghatározott feladatokat.
(b)   Elkészíti az egyesület munkaterveit, beszámolóit, alapszabály módosítási javaslatait, intézi az egyesület adminisztratív és gazdasági ügyeit, beszámol a közgyűlésnek.
(c)    Beszámol az önkormányzat képviselőtestülete előtt az egyesület tűzoltói, egyéb védelmi tevékenységéről, a terület tűzvédelmi helyzetéről.
(d)   Gondoskodik az alapszabályban meghatározott tűzoltási, mentési, katasztrófavédelmi és egyéb védelmi feladatok ellátásáról.
(e)    Kapcsolatot tart fenn más tűzoltó és mentésben résztvevő szervezetekkel, a települési önkormányzattal és az egyesületet képviseli más szervezetekben való tagság esetén.
(f)     Szervezi és irányítja a továbbképzéseket, bemutatókat, tűzmegelőzési és felvilágosító tevékenységet.
(g)    Szervezi és irányítja az ifjúsági tűzoltók munkáját, biztosítja az utánpótlást, gondoskodik tűzoltó rendezvényeken és tűzoltó versenyeken való részvételről.
(h)    Dönt tagfelvételi és tagsági viszony megszüntetési ügyekben, a kapcsolatos anyagokat szükség esetén a közgyűlés elé terjeszti.
(i)      Szervezi és ellátja az egyesület társadalmi és kulturális életét, a nemzetközi kapcsolatait.
(j)     Biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges adminisztratív és technikai eszközök beszerzését, karbantartását, felülvizsgálatát és működőképességének fenntartását, intézi az egyesület pályázati ügyeit.
(k)   Intézi a mentesítési ügyeket, az egyesület tagjai védő-, és egyenruhával való ellátását, elismerések, szolgálati érmek és kitüntetések adományozását.
(l)      Kezeli az egyesület vagyonát, biztosítja az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket, intézi gazdálkodását.
(m) Gondoskodik az egyesület működésének törvényességéről, biztosítja az egyesület irataiba történő betekintést.
(n)    Együttműködési megállapodásokat köt.
 
 
7.      Az egyesület ifjúsági csoportja:
 
(a)    Az egyesület hagyományőrzés, az ifjúság tűzvédelmi nevelése és az utánpótlás biztosítása érdekében ifjúsági csoportot hozhat létre. Az ifjúsági csoport tagjai a 18. Életévet be nem töltött fiatalok lehetnek, akik írásos szülői engedéllyel kérik felvételüket.
(b)   Az ifjúsági csoport működésére vonatkozó szabályokat a vezetőség a csoport vezetőjével egyetértésben határozza meg. Az ifjúsági csoportot a parancsnok irányítja, az ifjúsági csoport vezetőjének közreműködésével. Az ifjúsági csoport tevékenységét az éves beszámolóban rögzíteni kell.
 
 
8.      Az egyesület eseti bizottságai:
 
 
A közgyűlés és a vezetőség eseti és egyedi feladatok végrehajtására eseti bizottságokat hozhat létre. A létrehozó köteles írásban meghatározni a bizottság feladatát, hatáskörét, működésének időtartamát és a feladat végrehajtásáról szóló beszámolás módját. A bizottság működése során köteles megtartani a vonatkozó jogszabályok, továbbá az egyesület alapszabályában és más szabályokban foglaltakat. A bizottság a létrehozójának tartozik felelősséggel.
 
 
 
(a)     Választási bizottság:
A tisztségviselők választásának előkészítésére és lebonyolítására jelölő és választási bizottságot kell létrehozni. A 3-3 fős bizottság elnökét és két tagját a vezetőség javaslatára a választást megelőző közgyűlés választja meg, megbízatásuk a választás lebonyolításáig tart.
 
(b)   Fegyelmi-etikai bizottság:
Az egyesülethez érkező fegyelmi bejelentések kivizsgálására a vezetőség eseti jelleggel 3 fős fegyelmi bizottságot hoz létre az adott ügy részleteinek tisztázása céljából.
 
(c)    Előkészítő-javaslattevő bizottság:
Az egyesület működését érintő jelentősebb kérdések- beruházás, karbantartás, tűzvédelmi eszközök beszerzése, pályázatok – előkészítésére a közgyűlés és a vezetőség eseti bizottságokat hozhat létre.
 
 
 
9.      Az egyesület elnöke:
 
Választott tisztségviselő, tevékenységét társadalmi tevékenységként látja el.
 
Feladatai:
 
(a)    Felügyeli biztosítja az egyesület vonatkozó jogszabályok és alapszabály szerinti működését, felügyeletet gyakorol a vezetőség tagjainak tevékenysége felett.
(b)   Összehívja a vezetőségi üléseket, közgyűléseket és vezeti azokat, kiadmányozási jogokat gyakorol, szerződéseket és meghatalmazásokat köt.
(c)    Gondoskodik az egyesület működőképességéről, előkészíti illetve elkészítteti az írásos anyagokat.
(d)   Gondoskodik az egyesület egyéb szabályozói elkészítéséről, kiadásáról és végrehajtásáról.
(e)    Utalványozza a költségvetés szerinti kiadásokat, jogosult és kötelezett a leltár és a pénztár ellenőrzésére.
(f)     Az egyesület parancsnokával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti jogosítványokat.
(g)    Gondoskodik az összeférhetetlenségi, az iratkezelési szabályok érvényesítéséről.
(h)    Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, az egyesület más szabályozói illetve a közgyűlés az elnök hatáskörébe utal.
(i)     Vezeti az egyesület jegyzőkönyveit, elkészíti az egyesület írásos anyagait, előterjesztéseit, gondoskodik azok terjesztéséről, végzi az egyesület egyéb adminisztrációs tevékenységét.
(j)     Ellenjegyzi a pénztárbizonylatokat, kifizetéseket, kezeli az egyesület iratanyagát, bélyegzőjét, ellátja a meghatározott beszerzési és egyéb feladatokat.
(k)   Ellátja az egyesület képviseleti, kapcsolattartási feladatait.
(l)      Szervezi az egyesület más szervezetekkel történő kapcsolatfelvételét, kapcsolat fenntartását, a külföldi kapcsolatokat.
 
 
10. Az egyesület parancsnoka:
 
Választott tisztségviselő, tevékenységét társadalmi tevékenységként látja el.
Hivatalból tagja a vezetőségnek.
 
Feladatai:
 
(a)    Szakmai elöljárója     az    egyesület    tagjainak,   ennélfogva közvetlen utasítást adhat az egyesület bármely tagjának.
(b)   Szakmai vonalon képviseli az egyesületet a parancsnoki értekezleteken, továbbképzéseken. Irányítja az egységek szakmai munkáját, gyakorolja a részére meghatározott jogköröket.
(c)   Közvetlenül irányítja a parancsnok helyettesek és az egyesületi felelősök tevékenységét.
(d)   Elkészíti az egyesület éves továbbképzési tervét.
(e)   Gondoskodik az egyesület ingatlanai és ingóságai üzemképességéről, állagmegóvásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatáról.
(f)     Elkészíti az ifjúsági csoport működésére vonatkozó szabályokat, irányítja az ifjúsági csoport munkáját, kapcsolatot tart az iskolákkal és a szülőkkel.
(g)   Szervezi az egyesület tűzoltósport és egyéb sport versenyeken való részvételét.
(h)   Az elnökkel együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti jogosítványokat.
 
 
11. Az egyesület gazdasági vezetője:
 
Választott tisztségviselő, tevékenységét társadalmi feladatként látja el.
 
Feladatai:
 
(a)    Gondoskodik az egyesület számviteli törvény szerinti gazdálkodásáról.
(b)   Elkészíti a pénzügyi terveket és beszámolókat, gondoskodik a szabályszerű könyvelésről, egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáról.
(c)   Az egyesület gazdálkodását a vonatkozó pénzügyi szabályok megtartása mellett biztosítja, gondoskodik az ellenőrzések, leltározások végrehajtásáról.
(d)   Felelős az egyesület szabályszerű gazdálkodásáért.
 
12. Az egyesület műszaki, ár-, és belvízvédelmi felelőse:
 
Választott tisztségviselő, tevékenységét társadalmi feladatként a parancsnok irányításával látja el.
 
Feladatai:
 
(e)   Gondoskodik a szabályszerű üzemeltetésről, az üzemben tartás feltételeiről.
(f)     Előterjesztéseket készít a műszaki technika fejlesztésére.
(g)   Gondoskodik az egyesület ár-, és belvízvédelmi tervének elkészítéséről, az érintett szervekkel együttműködésben.
(h)   Az elkészített tervet ismerteti az egyesület vezetőségével, valamint az ár-, és belvízvédekezésben résztvevő egyesületi tagokkal.
(i)     Megszervezi a kárelhárításban résztvevő egyesületi tagok szakmai, elméleti képzését.
(j)     Gondoskodik az ár-, és belvízvédelmi feladatok végrehajtásánál igénybe vehető technikai eszközök, egyéni védőfelszerelések üzemképes, használható állapotáról.
IV.              Fejezet
Az egyesület gazdálkodása
 
 
 
 
1.      Az egyesület bevételei:
 
(a)    Tagdíjak és pártoló tagdíjak,
(b)   különböző szervezetek által nyújtott támogatások,
(c)    pályázati bevételek,
(d)   rendezvény és egyéb bevételek.
 
 
2.      Az egyesület éves költségvetést készít, bevételeiből a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik. Az egyesület bevételeit az alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységekre, a tevékenységek feltételeinek megteremtésére, felhasználására, fejlesztésére fordíthatja. A gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel.
 
3.      Pályázatok útján nyert támogatással a pályázati kiírásnak megfelelően az ott vagy más jogszabályban meghatározott szerv felé köteles elszámolni az egyesület.
 
 
4.      A rendes, a pártoló és az ifjúsági tagdíjak összegét évente a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg.
 
5.      Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.                 Fejezet
Vegyes rendelkezések
 
 
 
 
1.      Az egyesület tevékenysége feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. A tevékenységgel összefüggő más hatóságok jogkörébe tartozó követelményeknek az érvényesülését az érintett hatóságok ellenőrizhetik. Az egyesület a törvényességi vizsgálatnak, más hatóságok ellenőrzésének köteles magát alávetni.
 
2.      Az egyesület megszűnik:
 
(a)    Feloszlással, amikor az egyesület a megszűnését kimondja 50%+1 szavazattal,
(b)   egyesüléssel, ha a közgyűlés az egyesület más szervezettel történő egyesülését 50%+1 szavazattal kimondja,
(c)    feloszlatással, ha az ügyészség keresete alapján a bíróság így dönt.
2.2
       (a)Az egyesület megszűnése esetén minden ingó vagyona a Heves Megyei Tűzoltó   Szö-
            vetség tulajdonába kerül.
       (b)Az egyesület birtokában esetlegesen levő ingatlan tulajdon a Füzesabonyi Önkor-
            mányzat tulajdonába kerül; abban az esetben, ha az valamilyen jótékonysági vagy
            egyéb felajánlásból származik, az adományozóra száll vissza a tulajdon.                        
 
 
3.      Fegyelmi vizsgálatot kell indítani az egyesület azon tagja ellen, aki:
 
(a)    Magtartásával vagy cselekményével megsértette az alapszabály illetve a vonatkozó más szabályozások rendelkezéseit,
(b)   akit a bíróság szabadságvesztéssel járó bűncselekményért elítélt.
 
4.      A fegyelmi vizsgálatra eseti jelleggel létrehozott bizottság a fegyelmi eljárás lefolytatása után javaslatot tesz a vezetőségnek a fegyelmi felelősségre vonásra, vagy annak mellőzésére. Fegyelmi ügyekben a bizottságjavaslatának figyelembe vételével a vezetőség dönt. A fegyelmi felelősségre vonás a cselekmény súlyát mérlegelve lehet:
 
(a)    Írásbeli figyelmeztetés,
(b)   írásbeli megrovás,
(c)    tagsági viszony megszüntetés.
 
5.      Fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely fellebbezést az egyesület elnökéhez kell benyújtani a fegyelmi felelősségre vonást követő 30 napon belül.
Fellebbezés esetén a fegyelmi felelősségre vonás a közgyűlés döntését követően válik jogerőssé.
 
6.      Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók, illetve azok rendelkezéseit kell megtartani.
 
 
 
Füzesabony, 2003. 02. 14.
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: az egyesület 2003. június 15-i Füzesabonyban megtartott közgyűlésén.
 
 
 
 
    Ragó Attila
Egyesületi elnök
 
 
Előttünk mint tanúk előtt:
 
1)
Név:                                                               Lakcím:
2)
Név:                                                              Lakcím: